КОНТАКТ

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА СА- ДИЈАДИМА СА

6th km Kozanis – Ptolemaidas, PO Box 155, Kozani
Tel +30 2461 0 45531
Fax +30 2461 0 45532
[email protected]

Проектен менаџер: Периклис Кафасис [email protected]
Менаџер за комуникација: Периклис Кафасис

Општина Преспес

Laimos, gr 53077
Tel +30 2353 51300
Fax +30 23850 51436

Проектен менаџер: Вангелис Карагианис [email protected]
Менацер за комуникација: Вангелис Карагианис

 

Општина Аминтео

2 gr. Nikolaidi str., gr 53200, Amynteo
Tel +30 23863 50126
Fax +30 23863 50133

Проектен менаџер: Анастасиа Алиоми [email protected]
Комуникациски менаџер: Анастасиа Алиоми

 

Општина Флорина

97 meg. Alexandrou str., gr 53100, Florina
Tel +30 23853 51010
Fax +30 23850 44628

Проектен Менаџер: Николета Вогли – [email protected]
Комуникациски менаџер: Николета Вогли

 

Општина Ресен

Плоштад Цар Самоил број 20, 7310 Ресен
Tel +389 47 551 901
Fax +389 47 551 908

Проектен менаџер: Крсте Мицалевски [email protected]
Комуникациски Менаџер: Никола Шушевски [email protected]

 

ЈКП Пролетер

Улица: Обиколна број 22, 7310 Ресен
Tel +389 47 451 643
Fax +389 47 451 643

Проектен Менаџер Музафер Мурати – [email protected]
Комуникациски Менаџер: Музафер Мурати

 

Форма за контакт