ЦЕЛИ

Главната цел на LESS-WASTE-II е спречување на отпад преку заедничко развивање и спроведување на активности за подобро управување со био-отпадот во прекуграничната област. Проектот директно придонесува кон целта на Програмата за одржливо управување со отпадот, што придонесува за зачувување и заштита на природното опкружување, подобрување на квалитетот на животот во областа на соработка и одржливиот развој на областа воопшто. Активностите на проектот се однесуваат директно на примена на релевантни европски политики во областа на управувањето со отпадот, конкретно превенција на отпад со цел да се минимизира отпадот што доаѓа до депонијата и управувањето со отпадот од храна, како што се усвоени во официјалниот регионален и локален отпад. Планови за управување со вклучените области.

Специфични цели на Помалку отпад II се

  • да се одговори на потребата од стратегии за управување со отпад кои комбинираат и регионални (централизирани) и локални (децентрализирани) активности што го намалуваат обемот на отпад што оди во полнење на земјиштето, индикативно и целната стапка за обновување на органскиот дел од цврстиот отпад на грчки дел од областа е 20% до 2018 година, кога проектот ќе заврши,
  • да се воведат домашни компостирања и извори на одвојување на органскиот дел од урбаниот отпад на локалните жители и општините од прекуграничниот регион преку обезбедување на потребната опрема и активности за дисеминација и материјал,
  • Да се прикажат нови и одржливи начини за управување и повторна употреба на био-отпад на локалните власти и стручните групи преку обуки и демонстрација на опрема,
  • да се иницираат синергии и култура на свесност кај целните групи што им служи на потребите на граѓаните.