Целни групи

Група А: Внатрешнaта јавност

 • Претставници на LESS WASTE-II партнерство
 • Персоналот на органите на управување на ИПА програмата за прекугранична соработка ИНТЕРРЕГ „Грција – Поранешна југословенска Република Македонија 2014-2020 година“ (Управувачки орган на европски програми за територијална соработка, Заеднички секретаријат ИПАР Програма за прекугранична соработка „ИНТЕРРЕГ“ за прекугранична соработка „Грција – поранешна Југословенска Република Македонија 2014-2020 ”во Солун, Национален орган: Република Грција, Министерство за економија и развој, Министерство за локална самоуправа во Скопје, Одделение за Европската унија, мобилна канцеларија во Битола, Орган за ревизија, Единица за контрола на прво ниво

Група Б: Надворешна јавност: Произведувачи и корисници

 • Туристички оператори (хотели и ресторани)
 • Домаќинства и училишта
 • Фармери
 • Локално население

Група Ц: Надворешна јавност: Носители на одлуки, управување со отпад и професионалци за животна средина, медиуми:

 • Релевантни министерства: Животна средина, Економија, Туризам, Образование
 • Локални власти и општини
 • Организации за заштита на животната средина и лобисти
 • Академски институции за екологија и науки за животна средина, одделенија за управување со животната средина и науки на универзитетите
 • Општо за управување со отпад и експерти за животна средина
 • Национални, регионални и локални медуми од двете држави кои учествуваат во проектот.