ПРОЕКТ ПОМАЛКУ ОТПАД II

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ

Изготвување на Акционен план за управување со био-отпадот во прекуграничниот регион

КРАТОК ОПИС

Главната цел на проектот LESS-WASTE-II е да се промовира превенција на отпад преку поодржливо и поефикасно управување со биоразградливите отпадоци во прекуграничната област Грција – Република Северна Македонија и преку таргетирање на органскиот отпад од руралните и урбаните домаќинства , отпад од храна од индивидуални домаќинства и ресторани и зелен отпад. Акциите на проектот комбинираат и регионални (централизирани) и локални (децентрализирани, извори за раздвојување) во согласност со стратегијата утврдена со локалните и регионалните планови за управување со отпад во областа и имаат за цел да се намали обемот на отпад што оди во полнење на земјиштето (индицирајте. целната стапка за обновување на органскиот дел од цврст отпад во грчкиот дел од областа што е 20% до 2018 година, кога ќе заврши проектот)
Проектот се однесува на пошироките предизвици за подобрување на практиките за управување со отпад, со цел да се минимизира отпадот во областа и да се подобри севкупната ефикасност на ресурсите, во согласност со целите на Програмата (август 2015 година), Директивата за депонии на ЕУ и пакетот на Кружна економија, усвоен од ЕУ во декември 2015 г. тие демонстрираат нови и одржливи начини на управување и повторна употреба на био-отпад на локалните власти и стручните групи преку обуки и демонстрации. Акциите на проектот се наоѓаат во општините долж границата на Преспанските езера и соседните рамнини Ресен и Лерин, кои претставуваат најеколошки карактеристична област од западниот дел од областа на Програмата, позната по огромното, разновидно и претежно незагадено природно опкружување.

ПРОЕКТНИ ПАРТНЕРИ

Управување со отпад во Западна Македонија ДИЈАДИМА СА (Грција)
Водечки партнер
http://www.diadyma.gr
Буџет: 174,351.78 €

Општина Преспес (Грција)
Партнер
http://www.prespes.gr
Буџет: 95,297.30 €

Општина Аминтео (Грција)
Партнер
http://www.amyntaio.gr
Буџет: 103,625.80 €

Општина Флорина (Грција)
Партнер
http://www.cityoflorina.gr
Буџет: 102,342.00 €

Општина Ресен (Република Северна Македонија)
Партнер
http://www.resen.gov.mk
Буџет: 86,545.80 €

Јавно Комунално Претпријатие „Пролетер“ (Република Северна Македонија)
Партнер
Буџет: 147,000.00 €

Инфо за проектот

Буџет:  709.162,68€,
Времетраење: 24 месеци,
Дата на потпис на Целосниот документ:
14/06/2018