ЛИНКОВИ

Линкови од програмата

Веб сајтот на програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu
Веб-сајт посветен на Европската регионална политика: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Проектни партнери

http://www.diadyma.gr/indexenglish.html

http://www.prespes.gr 

http://www.amyntaio.gr 

http://www.cityoflorina.gr 

http://www.resen.gov.mk/default.aspx

Вклучени области

https://en.wikipedia.org/wiki/Florina_(regional_unit) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Resen,_Macedonia