Στόχοι

Ο γενικός στόχος του LESS-WASTE-II είναι η πρόληψη των αποβλήτων μέσω της από κοινού ανάπτυξης και εφαρμογής δράσεων για την καλύτερη διαχείριση των βιοαποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο συμβάλλει άμεσα στον στόχο του προγράμματος για την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, ο οποίος συμβάλλει: στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο στον τομέα της συνεργασίας όσο και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα. Οι δραστηριότητες του σχεδίου σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, συγκεκριμένα την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή και τη διαχείριση αποβλήτων τροφίμων, όπως αυτά υιοθετούνται στα επίσημα περιφερειακά και τοπικά σχέδια Διαχείρισης αποβλήτων των σχετικών περιοχών.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του LESS-WASTE-II είναι:

  • να γνωστοποιήσουν την ανάγκη για στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων που συνδυάζουν τόσο περιφερειακές (κεντρικές) όσο και τοπικές (αποκεντρωμένες) δράσεις που μειώνουν τον όγκο των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή, ενδεικτικά το ποσοστό για την ανάκτηση του οργανικού κλάσματος στερεών αποβλήτων στην ελληνική πλευρά ανέρχεται σε 20% έως το 2018, όταν λήξει το έργο
  • να εισαγάγουν την οικιακή κομποστοποίηση και τον διαχωρισμό στην πηγή του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων στους κατοίκους της περιοχής και στους δήμους της διασυνοριακής περιοχής, παρέχοντας τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό όσο και τις δραστηριότητες διάδοσης και υλικού
  • να επιδείξουν νέους και βιώσιμους τρόπους διαχείρισης και επαναχρησιμοποίησης των βιοαποβλήτων στις τοπικές αρχές και στις επαγγελματικές ομάδες μέσω κατάρτισης και επίδειξης εξοπλισμού
  • να δρομολογήσουν συνέργειες και μια κουλτούρα ευαισθητοποίησης μεταξύ των ομάδων στόχων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών