Ομάδες στόχου

Ομάδα Α: Εσωτερικοί αποδέκτες

 • Εκπρόσωποι του προγράμματος LESS WASTE-II
 • Το προσωπικό των φορέων διαχείρισης του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” (Διαχειριστική Αρχή Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Κοινή Γραμματεία INTERREG IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” στη Θεσσαλονίκη, Εθνική Αρχή: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Σκόπια, Ευρωπαϊκή Ένωση, Σημείο επαφής INTERREG IPA “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020” στα Μπίτολα, Αρχή Ελέγχου, Ομάδα Γ’) .

Ομάδα Β: Εξωτερικοί αποδέκτες: Παραγωγοί και χρήστες:

 • Τουριστικοί πράκτορες (ξενοδοχεία και εστιατόρια)
 • Νοικοκυριά και σχολεία
 • Οι αγρότες
 • Τοπικός πληθυσμός.

Ομάδα Γ: Εξωτερικοί αποδέκτες: φορείς λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες στη διαχείριση αποβλήτων και περιβάλλοντος, μέσα ενημέρωσης:

 • Σχετικά Υπουργεία: Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Τουρισμού, Εκπαίδευσης κ.λπ.
 • Τοπικές αρχές και δήμοι
 • Οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και ομάδες συμφερόντων
 • Ακαδημαϊκά ιδρύματα Οικολογίας & Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τμήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Επιστημών στα Πανεπιστήμια
 • Εμπειρογνώμονες στη διαχείριση αποβλήτων και περιβάλλοντος γενικά
 • Εθνικά, περιφερειακά, τοπικά μέσα ενημέρωσης και από τις δύο συμμετέχουσες χώρες.