Αποτελέσματα

Τα άμεσα αποτελέσματα του σχεδίου σχετίζονται άμεσα με τον συνολικό δείκτη του προγράμματος “Πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων” και συνοψίζονται ως εξής:

α. Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα

Αποτελέσματα: Καλύτερη διαχείριση των βιοαποβλήτων με δράσεις που στοχεύουν άμεσα περίπου στο 18% των κατοίκων αλλά ωφελούν ολόκληρο τον πληθυσμό της συνδυασμένης περιοχής της Π.Ε. Φλώρινας (3 δήμοι, 51.831 κάτοικοι) και του Δήμου Ρέσεν (1 δήμος, 16.825 κάτοικοι) που συγκεκριμένα εξυπηρετεί τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της υπαίθρου, των ημι-αγροτικών και των αστικών περιοχών (πάνω από 100 οικισμούς, κυρίως αγροτικές και ημι-αγροτικές).

Δείκτης αποτελεσμάτων: α. λιγότερα απόβλητα προς υγειονομική ταφή. Ο τρέχων στόχος είναι ότι το 20% του οργανικού κλάσματος των στερεών αποβλήτων θα εκτραπεί μέχρι το 2018; β. Αύξηση κατά 20% της παραγωγής και της καλύτερης ποιότητας του λιπάσματος τόσο στις αγροτικές κοινότητες όσο και σε επίπεδο νοικοκυριών και  γειτονιών σε ημι-αγροτικές και αστικές κοινότητες.

β. Αποτελέσματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων

Αποτελέσματα: α. Οι κάτοικοι των 4 δήμων που βρίσκονται στο δυτικό άκρο της περιοχής του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα βιοαπόβλητα. β. οι τοπικοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για την καλύτερη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Δείκτης αποτελεσμάτων: Χρήση εξοπλισμού για τη διαχείριση βιοαποβλήτων για τους κατοίκους, ανοικτές προσκλήσεις για οικιακούς κάδους κομποστοποίησης σε όλους τους κατοίκους, εκπαίδευση τόσο για δημοτικούς όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους.

γ. Κοινωνικο-οικονομικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα: Μια μονάδα πρόληψης βιοαποβλήτων σε συνεργασία με 33 εστιατόρια θα παρέχει τροφή για τουλάχιστον 36 νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και θα βοηθήσει στην παροχή τροφίμων σε άλλα 80 νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας.

Δείκτης αποτελεσμάτων: 116 νοικοκυριά θα ωφεληθούν από την καλύτερη διαχείριση των βιοαποβλήτων.