Διακήρυξη διαγωνισμού Δήμου Πρεσπών

14/09/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ (DOUBLE CAB)
HMIΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ PICKUP 4X4»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΤOY ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝOY ΕΡΓOY ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ :

«Σχέδιο δράσης για την διαχείριση των βιο-αποβλήτων στη Διασυνοριακή περιοχή / Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross-Border Region» με ακρωνύμιο: ΄΄LESS WASTE II΄΄ με κωδικό σύμβασης S.O-2.2-SC008, στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

Αναλυτικές πληροφορίες στο επίσημο website του Δήμου Πρεσπών: www.prespes.gr

Για τη Διακήρυξη κλικ εδώ